Freud pénisz irigysége a nők iránt


JEGYZETEK A feministák igen nagy érdeklõdést mutattak a pszichoanalitikus elmélet iránt, és sokféle módon építettek a pszichoanalízisre mint lehetséges elméleti alapra.

Freud pénisz irigysége a nők iránt mit serkentsen a pénisz

A kor uralkodó feminista álláspontja Betty Friedantól kezdve, Firestone, Millett, A reggeli merevedés mindig legyen és mások szállóigévé lett kijelentéseiig bezárólag, rendkívül ellenséges és megvetõ volt Freuddal szemben. A nõk elnyomásának fõ tényezõiként tartották számon a freudi elméletet és terápiát.

Hadd hivatkozzam itt pusztán arra a tényre, hogy egészen mostanáig csak kisfiúk és férfiak gondolkozása volt a vizsgálat tárgya. A magyarázat nyilvánvaló.

A nõmozgalom Freud széles körû kritikáját, újragondolását, felülvizsgálását eredményezte elsõsorban a neofreudistának vagy kulturálisnak nevezett irányzatok részérõl -- Sullivan, Horney és Thompson és mások követõinél. Biztosítani kívánták, hogy a kérdéshez nem tartozónak tekintett szempontok, mint a politika vagy a kulturális értékek, ne gyakorolhassanak befolyást.

Ebben a fejezetben két, a feministák és a freudisták által felvetett általános kérdést vagy ellenvetést tárgyalok, melyek mind a fenti változásokhoz, mind pedig egymáshoz kapcsolódnak.

Freud pénisz irigysége a nők iránt ha vizet önt a péniszbe

Fõképpen a feministák által felvetett kérdésekre keresem a választ, de sor kerül majd a freudista tudósok és terapeuták kérdéseire is. Mindkét kérdéstípus érinti a feminista pszichoanalitikus elmélet által felállított tételt, miszerint a nõiesség, a feminizmus és Freud számos ponton érintkeznek, egyik a másik által nyer jelentést.

Mi ez a két általános kérdés?

Médiatár Az előzőkben kifejtett fogalmak kapcsán Freud műveiben sok helyütt találunk hosszabb-rövidebb fejtegetéseket a férfiak és a nők viselkedésének különbségeiről.

A feministák a következõt szokták kérdezni: félig erekció köze van Freudnak vagy a pszichoanalízisnek a feminizmushoz? Van valami köze a pszichoanalízisnek a feminizmushoz, vagy tud-e bármi érdemlegeset mondani a nõkrõl és a “nõiességrõl"?

Freud pénisz irigysége a nők iránt erekció férfiaknál 40 év után

A freudisták kérdése ennek az ellentettje. A terapeuta vagy a pszichoanalitikus kérdése az, hogy mi köze van a feminizmusnak Freudhoz? Van valami köze a feminizmusnak Freudhoz vagy a nõk pszichológiájának pszichoanalitikus felfogásához? A feminista kérdései Bontsuk ki jobban a feminista kérdését. Számos ellenvetés lehet annak az embernek a fejében, aki azt kérdezi, mi köze Freud pénisz irigysége a nők iránt Freudnak a feminizmushoz.

Az elsõ és a legszélsõségesebb álláspont úgy véli, hogy a nõk elnyomása politikai, gazdasági és társadalmi probléma, amelyhez nincs semmi köze a pszichológiának.

Egy másik felfogás szerint a nõk természetesen pszichológiai értelemben vannak elnyomva. Ám a nõi szocializáció megértéséhez, valamint ahhoz, hogy felismerjük, hogyan is válnak a nõk azzá, amikké végül válnak, nincs szükség egy, a tudattalannal és az intrapszichikus tartalmakkal dolgozó, misztikus és komplikált elméletre.

Sőt, idejének jelentős részét ennek az akaratnak a megértésére, és tárgyának körvonalazására áldozza.

Ennek semmi köze nincs a tudattalanhoz, teljesen nyilvánvaló a hétköznapi életben is. A gyerekek egy férfiak által dominált társadalomban nõnek fel, ahol születésük pillanatától fogva rózsaszínû, illetve világoskék takarót kapnak, autókkal vagy babákkal játszanak, szexista tartalmú könyveket olvasnak, és a nemeket élesen elválasztó iskolákba járnak.

A lányok megtanulják, hogy jónak kell lenniük és a férfiak kedvében kell járniuk, míg a fiúktól azt várják el, hogy erõsek legyenek és így tovább.

A “társadalom" értékeket ír elõ az emberek számára, s a társadalmi elvárások figyelembevételével kell alakítanunk Freud pénisz irigysége a nők iránt.

Freud pénisz irigysége a nők iránt fasz ropog az erekció során

A “társadalom" elvárja, hogy a nõk ne érjenek el túl sokat az életben, ne legyenek aktívak, ezért a nõk nem is ilyenek. Az emberek a társadalmi helyzetükkel összhangban cselekszenek a mindenkori jutalmak reményében. Ezek voltak Betty Friedan és Naomi Weisstein nagy hatású írásainak korai érvei. E szempontok azóta is sokak részérõl elhangoznak. Freud tagadta, hogy a nõknek lehet orgazmusuk; úgy gondolta, hogy a nõk híjával vannak azon fejlett igazságérzetnek, mellyel a férfiak rendelkeznek, hogy a nõk hiúak, féltékenyek, tele vannak szégyenérzettel, és hogy a szövésen kívül semmi mással nem járultak hozzá a civilizációhoz.

A nemek különbsége: aktív–passzív szexualitás – a nőiség Freud szerint

Teljesen magától értedõdõnek gondolta, hogy bármelyik hároméves gyerek jobbnak tartja a férfi nemi szerveket a nõieknél. A freudista kérdései A freudista kérdéseit is kifejthetjük. Számos ellenvetés lehet annak az embernek a fejében, aki azt kérdezi, hogy mi köze van a feminizmusnak Freudhoz. Elõször is, a freudista szerint a pszichoanalízis pszichológiai elmélet és klinikai gyakorlat; ezzel szemben a feminizmus politikai mozgalom vagy legfeljebb politikai elmélet.

A pszichoanalízisnek nem kell a politika, az egyenlõség vagy az egyenlõtlenség kérdéseivel foglalkoznia.

A freudistának van egy másik, ezzel összefüggõ állítása is, egy módszertani állítás, mely szerint a pszichoanalízis értékmentes tudomány, amely egyszerûen csak rögzíti az ember fejlõdésének és pszichológiai életének igazságait és nem részrehajló. A feminizmus ezzel szemben értékekkel terhelt és elfogult.

Jaha Tum Rahoge - Maheruh - Amit Dolawat \u0026 Drisha More - Altamash Faridi - Kalyan Bhardhan

Elõször a feminista kérdéseket válaszolom meg, mert úgy vélem, hogy ez betekintést nyújthat a freudista vagy a klinikus kérdéseibe is. Hadd bocsássam elõre zárójelben, hogy itt a feminizmust mint elméletet és gyakorlatot vizsgálom.

Freud pénisz irigysége a nők iránt merevedés különböző korokban